BEDRIJFSHULPVERLENING
Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener. Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Taken van een BHV-er 
Een BHV-er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Verplichtingen 
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV-ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV-ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico‚Äôs die bij het betreffende bedrijf horen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV-er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Opleiding en uitrusting 
Als een organisatie BHV-ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van BHV ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet. Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening